+401-232-7575   office@orelc.org    54 Cedar Swamp Road  |  Smithfield  |  RI  |  02917
    Worship: 9:15 AM  |  Sunday School: 10:30 AM   

Worship Assistants

Upcoming Worship Assistants

WORSHIP ASSISTANTS for September 23
Elders 9:15 am Doug Bosch, Peter Horn
Acolyte 9:15 am TBD
Usher Team D 9:15 am Frank & Sherry Dickinson  
Usher Team D  9:15 am David Floyd, Mike Pilling, Kyle Pilling
Greeters 9:15 am Liz Cross and Janet Lovegreen
Cleaning Team  3          John Day, Julie Goggin and Janet Wellen          

WORSHIP ASSISTANTS for September 30
Elders 9:15 am  David DeCost, Jim Jarboe
Acolyte 9:15 am TBD
Usher Team E 9:15 am Jim Bauer, Judy Chrusciel  
Usher Team A 9:15 am Bob Bertsch, Keith Jager, Barbara Bowry
Greeters 9:15 am Matt & Regina Crowshaw 
Cleaning Team 4       Sonny Ballou, Bob Bertsch, Jim Spence, and Ron Meinertz