+401-232-7575   office@orelc.org    54 Cedar Swamp Road  |  Smithfield  |  RI  |  02917
    Worship: 9:15 AM  |  Sunday School: 10:30 AM   

Worship Assistants

Upcoming Worship Assistants

WORSHIP ASSISTANTS for August 5th
Elders 9:15 am  Jeff Carlson, Matt Crowshaw
Acolyte 9:15 am  TBD
Usher Team B 9:15 am  Scott Goulet, Kim Wennermark  
Usher Team A 9:15 am  Bob Bertsch, Keith Jager, Barbara Bowry
Greeters 9:15 am  Jim and Nancy Ferrara
Cleaning Team 4                  Sonny Ballou, Bob Bertsch, Jim Spence and Ron Meinertz

WORSHIP ASSISTANTS for August 12th
Elders 9:15 am  Keith Jager, Doug Bosch
Acolyte 9:15 am  TBD
Usher Team C 9:15 am  Eric & Dot Lutynski  
Usher Team B 9:15 am  Bob Lawton, David DeCost, Greg Rath
Greeters 9:15 am  Chester & Pam Chin 
Cleaning Team 1                   Norm Loeffler, Robin Shovlin, Gerry Zisk

WORSHIP ASSISTANTS for August 19th
Elders 9:15 am  Peter Horn, Eric Lutynski
Acolyte 9:15 am TBD
Usher Team D 9:15 am Frank & Sherry Dickinson  
Usher Team C 9:15 am Steve Nichols, Bert Johnson
Greeters 9:15 am David & Jamie Droste 
Cleaning Team 2          Frank Dickinson, Marcus Dobberfuhl, and Lori Raymond

WORSHIP ASSISTANTS for August 26th
Elders 9:15 am  David Droste, David DeCost
Acolyte 9:15 am TBD
Usher Team E 9:15 am Jim Bauer, Judy Chrusciel  
Usher Team D 9:15 am David Floyd, Mike Pilling, Kyle Pilling
Greeters 9:15 am Jeff & Rose Carlson
Cleaning Team 3            John Day, Julie Goggin, Bert Johnson, and Janet Wellen